Kes on notar?

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on andnud õiguse tõestada ja kinnitada õigusliku tähendusega asjaolusid ja sündmusi ning teha muid õiguskindlust tagavaid ametitoiminguid. Notar on füüsiline isik, kes täidab talle riigi poolt seadusega antud avalikku funktsiooni. Notar ei ole riigiametnik ega ettevõtja. Ta on vaba elukutse esindaja, kes peab notariametit oma nimel ja vastutusel. Notarite arvu ja tööpiirkonnad määrab kindlaks justiitsminister. Notari tööpiirkonnaks on maakond, millise piirkonna linna notariks on justiitsminister ta nimetanud. Kõik notarid on Eesti Vabariigi Notarite Koja liikmed ning järelevalvet notari tegevuse üle teostab nii Notarite Koda kui Justiitsministeerium.

Notari ametitegevus jaguneb notari ametitoiminguteks ja ametiteenusteks. Notarite põhiliseks tegevusvaldkonnaks on ametitoimingute alla kuuluv tsiviilõiguslike tehingute tõestamine. Notariaalne tõestamine suurendab isikute õiguste kaitset ja kindlustunnet õiguslike küsimuste lahendamisel. Tõestamise eesmärgiks on tagada isikutevaheliste suhete stabiilsus ning hoida seeläbi ära võimalikke hilisemaid õigusvaidlusi.

NOTARI AMETIPIDAMISE PÕHIMÕTTED

Sõltumatus

Notar allub ametitoimingute tegemisel ainult seadustele ja teistele õigusaktidele. Oma ametitoimingutega seotud otsused võtab notar vastu iseseisvalt s.t et notar tõlgendab ning kohaldab seadust iseseisvalt. Kellelgi ei ole õigust anda notarile ametitoimingu tegemisel kohustuslikke juhendeid.

Erapooletus

Notar on erapooletu nii ametitoimingu osaliste kui ka isikute suhtes, kelle õigusi ja huvisid toiming puudutab. Notar tagab, et toimingu tegemisel ei oleks kahjustatud kogenematu ja asjatundmatu osaleja huvid. Notar annab inimestele erapooletut õiguslikku nõu.

Erinevalt teistest nõustajatest kaitseb notar võrdselt mõlema poole huve ja jälgib, et tehing oleks tasakaalus. Notar peab erapooletuna silmas ka neid isikuid, kes pole otseselt notari ametitoimingu osalised, kuid kelle huve võidakse sellega riivata.

Saladuse hoidmine

Oma ametitegevusega teatavaks saanud info ja tehtavate toimingute sisu kohustub notar hoidma saladuses. Saladuse hoidmise nõue laieneb ka notaribüroo töötajatele. Infot notariaaltoimingu kohta annab notar ainult selles osalenud isikutele või nende esindajatele, samuti kohtule menetluses olevate tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjades ning kohtu määruse alusel uurimisorganitele.

Isiklik vastutus

Notar vastutab oma ametikohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju eest isiklikult. Kõigil notaritel on kohustuslik ametikindlustus.

Notari ametitegevus koosneb ametitoimingutest ja ametiteenustest. Ametitoimingud koosnevad  peamiselt tõestamis- ja kinnitamistoimingutest.

Tõestamine on notari peamine ametitegevus, mille tulemusena valmib notariaalakt. Tõestamise puhul kontrollib notar tehinguosaliste isikusamasust, teo- ja otsusevõimet, käsutusõigust ning esindusõigust ning muid tõestamisseadusega ning notariaadimäärustikuga ette nähtud asjaolusid.

Allkirja notariaalsel kinnitamisel kinnitab notar tehingu allkirjastaja isikusamasust, mitte muid asjaolusid. Ärakirja (koopia) kinnitamisel ei kontrolli notar dokumendi sisu vaid kinnitab üksnes selle vastavust originaalile. Notar võib kinnitada ka muid lihtsaid asjaolusid (näiteks isiku elusolekut või teatud ajal ja kohas viibimist, dokumendi esitamise aega jms) Kinnitamistoimingu puhul tehakse dokumendile notariaalmärge ning ärakirju nendest notaribüroos ei säilitata.

NOTARI ÜLESANDED JA FUNKTSIOONID TEHINGUTE TÕESTAMISEL

Nõustamiskohustus

Notar selgitab välja tehingu tegemiseks olulised asjaolud ning tehingu osaliste eesmärgid. Notar nõustab tehingu osalisi tehingu tegemise erinevate võimaluste kohta ning selgitab, millised on ühe või teise lahenduse eelised või puudused.

Notar hoolitseb selle eest, et eksimused oleks välistatud ja kahtlused hajutatud ning et tehinguga ei kahjustataks kogenematu ja asjatundmatu osaleja huve. Notar sõnastab tehingu osaliste tahteavaldusi ja oma selgitusi sisaldava notariaalakti, tagades et need oleks selged ja üheselt arusaadavad ning osaliste tahtele vastavad.

Hoiatamisfunktsioon

Notar aitab selgitamisega ära hoida järelemõtlematuid samme olulistes õigusküsimustes kohustuste võtmisel või õiguste loovutamisel, samuti väheste õigusteadmistega isikute õiguste ja hüvede kahjustamist.

Uurimisfunktsioon

Tõestatava tehingu kehtivuse tagamiseks järgib notar toimingu tegemise nõudeid. Notari esmasteks ülesanneteks on isikusamasuse, teo- ja otsusevõime, perekonnaseisu ning esindusõiguse tuvastamine.

Esindusfunktsioon

Notar võib tehinguosalisi esindada avalikes registrites, edastades registritele lõpuleviidud ametitoimingutega seotud dokumente.