Notari tasud

Notari tasu ametitoimingute tegemisel (s.t tõestamis- ja kinnitamistoimingute tegemisel) on kehtestatud notari tasu seadusega. Ametiteenuste eest võetav tasu on aga kokkuleppeline. Notaril on ametitoimingute eest õigus võtta tasu ainult notari tasu seaduses sätestatud ulatuses ja korras. Notaril on keelatud sõlmida kokkuleppeid ametitoimingute suhtes seaduses sätestatud tasumäärade muutmiseks. Notari tasude seaduses reguleerimisega tagatakse, et teatud hädavajalikud toimingud oleksid kõigile isikutele majanduslikult kättesaadavad sõltumata isiku majanduslikust kindlustatusest.

Mitmepoolsete tehingute (s.t lepingute) tõestamisel on notari tasu arvutamise aluseks lepingu objektiks oleva asja või õiguse väärtus. Lepingu tõestamise tasu välja arvutamiseks pöörduge palun notaribüroosse. Teatud tehingute kinnitamisele ja tõestamisele on aga tasud määratud sõltumata õiguse väärtusest.  Kindla tasumääraga on näiteks järgmised notariaaltoimingud:

 • füüsilise isiku muu volituse tõestamine – 25,50 eurot;
 • juriidilise isiku volituse tõestamine – 49,20 eurot;
 • volituse või avalduse tõestamine pensioni, elatusraha, elatise või toetuse vastuvõtmiseks või teise isiku arveldusarvele kandmiseks – 3,19 eurot;
 • isiku elusoleku kinnitamine – 14,35 eurot;
 • isiku teatud kohas viibimise kinnitamine – 15,95 eurot;
 • notariaalselt kinnitatava avalduse projekti koostamine – 18,20 eurot;
 • kohtu kinnistus- või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine, avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamine – 35,75 eurot. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,35 eurot;
 • ühepoolse avalduse tõestamine, mille puhul tehinguväärtust ei määrata – 42,15 eurot;
 • kahe- või mitmepoolse tehingu tõestamine, mille puhul tehinguväärtust ei määrata – 84,30 eurot;
 • allkirja ja allkirjanäidise kinnitamine – 12,75 eurot;
 • dokumendi ärakirja või väljavõtte, samuti väljatrüki kinnitamine – 3,19 eurot lehekülg, kuid kokku mitte rohkem kui 31,95 eurot;
 • digitaalse ärakirja väljastamine, sõltumata andmemahust – 12,75 eurot;
 • dokumendi kinnitamine tunnistusega (apostille’ga) – 22,35 eurot;
 • ühishüpoteegi osalise vabastamise kokkuleppe tõestamine – 42,15 eurot;
 • majandusaasta aruande edastamine registrit pidavale kohtule – 25,55 eurot;
 • testamendi tõestamine – 32,55 eurot;
 • abikaasade vastastikuse testamendi tõestamine – 41,50 eurot;
 • abikaasade vastastikuse testamendi tühistamise kohta teate koostamine ja edastamine – 25 eurot;
 • pärandi vastuvõtmise avalduse tõestamine – 65,15 eurot;
 • pärandist loobumise avalduse tõestamine – 6,35 eurot;
 • pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamine – 63,90 eurot;
 • pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse väljastamine – 102,25 eurot;
 • Euroopa pärimistunnistuse avalduse tõestamine – 42 eurot;
 • Euroopa pärimistunnistuse tõestamine – 51 eurot;
 • pärimisseaduses sätestatud üleskutsemenetluse läbiviimine – 25,55 eurot;
 • pärija õiguste ja kohustuste kohta täiendavate järelepärimiste tegemiseks avalduse tõestamine – 12,75 eurot;
 • sundosa saaja tunnistuse tõestamine – 12,75 eurot;
 • omandiõiguse tunnistuse tõestamiseks esitatud ühise avalduse tõestamine – 42,15 eurot.

Kõikidele ülaltoodud tasudele lisandub käibemaks.